ส่งผลงานนักศึกษา

สมัครส่งผลงานนำเสนอรูปแบบ Digital Poster และ VDO Presentation คลิกสำหรับส่งผลงาน

รายละเอียด

  • รับเฉพาะผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย งานพัฒนา และงานนวัตกรรมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
  • ส่งผลงานเข้าระบบตั้งแต่ วันที่ 11 – 30 เมษายน 2565 
  • ค่าลงทะเบียน บทความละ 500 บาท
  • ผลงานจะไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14
    (Proceedings และ e-Proceedings)
  • ผลงานจะได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ฉบับ Student Workshop โดยไม่สามารถนำไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ