สถานะผลงานปีนี้

ลำดับ
เรื่อง
ผู้ส่ง
สถานะ
NC16 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตรวจสอบรอยร้าวด้วยคลื่นอัลตราโซนิค พิชิต เพ็งสุวรรณ  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC17 การพัฒนาชุดการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้โดยการจำลองเป็นฐาน เรื่อง ระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า  คำแดง เฉยพินนิด  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC18 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายแบบโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี วิลาณี อำนาจเจริญ  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC19 ระบบนำเสนอข้อมูลอ้อยสำหรับผู้บริหาร วสุพล ขจรศิลป์  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC20 สื่อเสริมแบบเสมือนจริง เรื่องการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สุทธิพษ์ ฟุ้งเดช  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC21 ระบบประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์โดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ พัชรพล วิจิตร  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC22 ระบบข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา สุรศักดิื บุญประเสริฐ  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC23 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาด Covid-19 รัชนี สิทธิศักดิ์  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC24 ระบบนำเสนอข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา วรรณทิภา บุญประเสริฐ  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC25 การตรวจจับโรคใบข้าวด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มะปอซี หะมะ  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC26 การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของการเรียนรู้โดยใช้หุ่นยนต์เป็นฐาน ภานุวัฒน์ ผาลาด  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC27 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิเชษฐ์ จันทวี  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC28 การพัฒนาและสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งเมล็ดกาแฟ กีรติ วุฒิจารี  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC29 ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองสำหรับการเรียนรู้แบบภควันตภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศุภกร อ้นศิริ ไม่ผ่านการประเมิน
NC30 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสอนเชิงปฏิบัติการ SLEDA สำหรับการสอนทางด้านเทคโนโลยีระบบการสื่อสาร ศิวนาถ ราชชมภู  รอตรวจสอบการชำระเงิน

 1                 3         4