สถานะผลงานปีนี้

ลำดับ
เรื่อง
ผู้ส่ง
สถานะผลงาน
NC31 การศึกษาคุณลักษณะทางแม่เหล็กไฟฟ้าของเรโซเนเตอร์วงแหวนร่วมกับเทคนิคอินเตอร์ดิจิทัลคาปาซิเตอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านการสื่อสารไร้สาร ลัญฉกร นิลทรัตน์  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC32 การประยุกต์ใช้ AHP ในการตัดสินใจเลือกสารตั้งต้นเพื่อเตรียมเส้นใยจากนุ่น พัชรี เพิ่มพูน  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC33 การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลกระทบต่อความหยาบผิวในกระบวนการกลึงปอกเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง M2 เกริกชัย มีหนู  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC34 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเรียบผิวในการกลึงเหล็กกล้าผสมต่ำ เกรด SUJ2 วิษณุ เกิดยอด  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC35 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม DLAAP สำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมวงจรความถี่สูง สุปัญญา สิงห์กรณ์  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC36 การพัฒนาห้องเรียนปฏิบัติการเสมือนจริง เรื่องวงจรเรียงกระแส
ในรายวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
เจนจิรา แก้วสุข  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC37 การพัฒนาชุดการเรียนแบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) บูรณาการกับรูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่องตัวเหนี่ยวนำ วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ธนชัย แก้วสองเมือง ผ่านการประเมิณแบบมีแก้ไข
รอส่งกลับอีกครั้ง
NC38 การประยุกต์ใช้ AHP ในการตัดสินใจเลือกสารตั้งต้นเพื่อเตรียมเส้นใยจากนุ่น พัชรี เพิ่มพูน  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC39 ระบบติวสอบสมรรถนะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม โดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบมัลติมีเดีย บนสมาร์ทโฟน ชลธิดา เถื่อนเทพ  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC40 การพัฒนาและสร้างห้องอบอุณหภูมิต่ำความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสำหรับอบแห้งเมล็ดกาแฟ ประเทือง ฝั้นแก้ว  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC41 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์) ตามความต้องการของสถานประกอบการในประเทศ สราวุฒิ สืบแย้ม  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC42 การพัฒนาระบบชดเชยแรงเนื่องด้วยน้ำหนักในระบบไฮดรอลิกแฮปติก สุรีย์พร นุ่มสำลี  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC43 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียแบบเกมเพื่อส่งเสริมการจำโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR-Code เรื่อง Resistive Load รายวิชา ทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟ้า กิตติวัฒน์ ภักดีฉนวน  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC44 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกม ที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการออกแบบตัวละครผสมผสานคนกับสัตว์ รูปแบบ แพลตฟอร์มเคลื่อนที่ด้านข้าง วราภรณ์ มั่นทุ่ง  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC45 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษาสำหรับการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง นุชนาฏ ชุ่มชื่น  รอตรวจสอบการชำระเงิน

 1                 3         4