สถานะผลงานปีนี้

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้ส่ง
สถานะ
NC46 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่องมัลติมิเตอร์ รายวิชาทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลักขณา ตุเทพ  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC47 การพัฒนาชุดการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมกูเกิ้ลคลาสรูม เรื่องอินฟราเรด เซนเซอร์ รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต นายศรัณย์ นครไพร ผ่านการประเมิณแบบมีแก้ไข
รอส่งกลับอีกครั้ง
NC48 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC49 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองระบบไฟฟ้า 1 เฟส เเละ 3 เฟส รายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต พินิศ ทองมีขวัญ ผ่านการประเมิณแบบมีแก้ไข
รอส่งกลับอีกครั้ง
NC50 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เรื่องทรานซิสเตอร์ รายวิชาทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  นายพีรยุทธ รักญาติ ผ่านการประเมิณแบบมีแก้ไข
รอส่งกลับอีกครั้ง
NC51 การพัฒนานวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สุภิญญา สมทา ผ่านการประเมิณแบบมีแก้ไข
รอส่งกลับอีกครั้ง
NC52 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง ใบวัดมุมวิชา เครื่องมือวัดและมาตรวิทยา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต กฤษฎา คงพูน  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC53 ทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองสำหรับการเรียนรู้แบบภควันตภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศุภกร อ้นศิริ  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC54 การศึกษาคุณลักษณะทางแม่เหล็กไฟฟ้าของเรโซเนเตอร์วงแหวน
ร่วมกับเทคนิคอินเตอร์ดิจิทัลคาปาซิเตอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านการสื่อสารไร้สาร
ลัญฉกร นิลทรัตน์  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC55 การพัฒนาบทเรียน E-Learning การทดสอบวัสดุไม้และเหล็กตามมาตรฐานในงานก่อสร้าง  สยาม แกมขุนทด  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC56 ระบบควบคุมความชื้นและเพาะปลูกต้นไม้อัตโนมัติ สุรชาติ จันทรชิต

 รอตรวจสอบการชำระเงิน

NC57

กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ขนาดกลางในยุคดิจิทัล

อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง      รอตรวจสอบการชำระเงิน

 1                 3         4