กำหนดการส่งบทความ
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full
อังคาร 26 พฤศจิกายน 2561
    Paper)  
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Notification of
จันทร์  7 มกราคม  2562
    Acceptance)  
 
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Submission of Final Manuscript)  จันท์ 4  กุมภาพันธ์  2562
    พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนขอบเขตของการประชุม

ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมกำหนดขอบเขตครอบคลุม ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

    วิศวกรรม และเทคนิคศึกษา (Engineering and Technical Education)
    วิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษา (Mechanical Engineering and Education)
    วิศวกรรมไฟฟ้า และการศึกษา (Electrical Engineering and Education)
    วิศวกรรมโยธา และการศึกษา (Civil Engineering and Education)
    เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ (Information and Computer Technology)
    การฝึกอบรมเน้นสมรรถนะ (Competency Based Learning)
    การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design: e-Learning, m-Learning,
Computer Based Training)
    การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning,
Cooperative Education)
    คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)
   

การจัดการและการบริหารการศึกษา (Education Management and Administration)

   

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (Curriculum Development and Learning)

    การจัดอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational and Higher Education)
    การพัฒนารูปแบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวะ (Development of Vocational
Qualification Framework)
    การจัดการเทคนิคศึกษา (Technical Education Management)
    การบริหารอาชีวะศึกษา (Vocational Administration)
    การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (Recognized Prior Learning: RPL)
    เทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรม (Educational Technology and Innovation)
    เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology)
    เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (Learning Technology
and Innovation)
    การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
    สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและการศึกษา (Other related topics)
  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.