คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

website : http://www.ncteched.fte.ac.th

e-mail :
ncteched@fte.kmutnb.ac.th

โทรสาร : 0-2586-9016
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

1518  ถนนพิบูลสงคราม  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800
  สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมประชุม ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช โทร. 08-9021-4885
    อ. ดร. สมคิด    แซ่หลี

โทร. 08-1439-4820

    คุณธิภาภัทร    แอบเพรช

โทร. 08-6001-7561

    คุณวลัยพร    ยอดคำมี

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3221
         095-365-0081

     
แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.