วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562
08.00 - 09.00 น.
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 - 09.30 น.
- พิธีเปิดโดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.30 - 10.30 น.
- อภิปราย เสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
10.30 - 10.45 น.
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 - 11.45 น.
- อภิปราย เสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
11.45 - 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
- นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ
14.30 – 14.45 น. 
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.30 น. 
- นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ  (ต่อ)
 

วันพุธ ที่  20 มีนาคม 2562 

08.00 – 09.00 น.
- ลงทะเบียน  ณ  ห้องประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.00 – 10.30 น. 

- นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ (ต่อ)

10.30 – 10.45 น. 
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น. 
- นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 –14.30 น. 
- นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ (ต่อ)
14.30 – 14.45 น..
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
- นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ (ต่อ)
    16.00 น.
- ประธานกลุ่มกล่าวขอบคุณและปิดการประชุมวิชาการ
 
*หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.