วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Submission of  Full paper)
วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Notification of Acceptance)
วันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Submission of Final Manuscript)

* หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน ได้จากเมนู "การลงทะเบียน"
  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.