กำหนดการ

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 ขยายเวลา
วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Submission of  Full paper)
วันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2562 ขยายเวลา
แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม
(Notification of Acceptance)
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  ขยายเวลา
ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(Submission of Final Manuscript)

* หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน ได้จากเมนู “การลงทะเบียน”

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562
08.00 – 09.00 น.
– ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 – 09.30 น.
– พิธีเปิดโดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.30 – 10.30 น.
– อภิปราย เสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
10.30 – 10.45 น.
– พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 11.45 น.
– อภิปราย เสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
11.45 – 13.00 น.
– พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
– นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ
14.30 – 14.45 น.
– พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.30 น.
– นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ  (ต่อ)

วันพุธ ที่  20 มีนาคม 2562 

08.00 – 09.00 น.
– ลงทะเบียน  ณ  ห้องประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09.00 – 10.30 น.

– นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ (ต่อ)

10.30 – 10.45 น.
– พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.
– นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.
– พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –14.30 น.
– นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ (ต่อ)
14.30 – 14.45 น..
– พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 16.00 น.
– นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ (ต่อ)
    16.00 น.
– ประธานกลุ่มกล่าวขอบคุณและปิดการประชุมวิชาการ

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม