การส่งผลงาน


  การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และอภิปรายกลุ่มในหัวข้อเกี่ยวกับ “Technopreneur for Sustainable Growth and Development”
  นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral  Presentation เรื่องละประมาณ 20-25 นาทีเงื่อนไขของการส่งและเสนอผลงานวิจัย ดังนี้
  ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
  เรื่องเต็ม (Manuscript) มีความยาวไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ )ประกอบด้วย
  ผลงานวิจัย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  (มีรูปแบบตาม ที่กำหนด)
  ตัวผลงานวิจัย (มีรูปแบบตามที่กำหนด)
  การส่งผลงานวิจัย ส่งได้ที่   เว็บไซต์ www.ncteched.fte.kmutnb.ac.th
  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัย และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น ที่สิ้นสุด

 

 

จำนวนประมาณ 200 คน ประกอบด้วย
  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐแลเอกชน
  ผู้บริหารและบุคลากรสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ
  คณาจารย์  นักการศึกษา  นักวิชาการ   นักวิจัย  จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
  นิสิต  นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป

  ส่งผลงานวิจัยที่ต้องการตีพิมพ์มายังคณะกรรมการดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้ ด้วยวิธีการส่งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ .doc และ .pdf ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.ncteched.fte.kmutnb.ac.th
  การส่งผลงานวิจัยผ่าน เว็บไซต์ www.ncteched.fte.kmutnb.ac.th เจ้าของผลงานวิจัยต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี
  ผู้ส่งผลงานวิจัย login เข้าระบบ กรอกรายละเอียดในหน้าเว็บ นำส่งผลงานวิจัยให้ครบถ้วน
  แนบแฟ้มข้อมูลต้นฉบับผลงานวิจัย ที่เตรียมด้วยขนาดกระดาษ A4 ตามรูปแบบและคำแนะนำ การเขียนบทความ สามารถคลิกที่ เมนู ดาวน์โหลด
  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้รับเอกสารผลงานวิจัยเรียบร้อยแล้วจะแจ้งยืนยันการได้รับ เอกสารให้เจ้าของผลงานวิจัยทราบทาง e-mail
  คณะกรรมการดำเนินการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาผลงานวิจัยที่ส่งหลังจากวันที่กำหนด และจะไม่ส่งคืนเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น
  คณะกรรมการดำเนินการประชุมจะส่งผลงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินผลงานวิจัย หลังจากได้รับบทความคืน
  คณะกรรมการดำเนินการจะแจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัย ให้เจ้าของทราบ
  หากมีการแก้ไขจะ ส่งผลงานวิจัยกลับคืนให้ตาม e-mail ที่้เจ้าของผลงานวิจัยแจ้งไว้ เพื่อให้ เจ้าของงานวิจัยดำเนินการแก้ไขและ ส่งคืนตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
  หลังตรวจสอบการแก้ไขแล้วคณะกรรมการดำเนินการจะแจ้งผลการพิจารณาครั้งสุดท้ายให้ทราบ
  เมื่อบทความผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในการประชุม    ผู้นำเสนอบทความต้องดำเนิน การลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุม โดยใช้แบบการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าเข้าร่วมประชุม (ในเอกสาร Download)
  ผู้เขียนอย่างน้อย 1 ท่านของแต่ละบทความ ต้องลงทะเบียนและนำเสนอผลงานวิจัย ตามกำหนดเวลาที่่ คณะกรรมการกำหนดไว้ หากไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตีพิมพ์บทความวิจัยลงใน Proceedings ของการประชุม

แผนงานขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาผลงานวิจัย 

>>> สมัครส่งผลงาน คลิ๊กที่นี้ <<<