ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
website : http://www.ncteched.fte.ac.th
e-mail : ncteched@fte.kmutnb.ac.th
โทร : 0-2555-2000 ต่อ 3221, 3217  โทรสาร : 0-2586-9016

สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
ผศ.ดร.จรัญ      แสนราช                  โทร. 08-9021-4885
อ. ดร. สมคิด    แซ่หลี                      โทร. 08-1439-4820
คุณธิภาภัทร    บุญยะผลานันท์     โทร. 08-6001-7561
คุณวลัยพร       ยอดคำมี                   โทร. 095-365-0081

แผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ