คณะกรรมการ

 คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • รศ.ดร.ไพโรจน์   สถิรยากร
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ. ดร.สันชัย   อินทพิชัย
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ศ.ดร.มนต์ชัย   เทียนทอง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ศ. ดร.พานิช   วุฒิพฤกษ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.พนาฤทธิ์    เศรษฐกุล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • นายกสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการดำเนินการ

 • ผศ.ดร.สุชัญญา   โปษยะนันทน์                                                      
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ.ดร.บัณฑิต   สุขสวัสดิ์
  มหาวิทยาัลยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.จรัญ    แสนราช
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ. ดร.สมศักดิ์    อรรคทิมากูล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อาจารย์วิทวัส   ทิพย์สุวรรณ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์   วิริยานนท์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์   เหมือนคิด
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อาจารย์ ดร.สมคิด   แซ่หลี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.สุรวุฒิ   ยะนิล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.พิสุทธิ์   จันทร์ชัยชนะกุล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.สยาม   แกมขุนทด
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อาจารย์ ดร.กฤช   สินธนะกุล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.ชัยวิชิต   เชียรชนะ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อาจารย์ ดร.สวนันท์   แดงประเสริฐ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • นางสาวเมลดา  กลิ่นมาลี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • นางธิภาภัทร   บุญยะผลานันท์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • นางสาววลัยพร  ยอดคำมี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • นางสาวศิริพร  ยางสวย
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะกรรมการบรรณาธิการ

 • ศ. ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์                                                    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ. ดร.ชัยวิชิต    เชียรชนะ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.จรัญ   แสนราช
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ศ. ดร.ประยุทธ    อัครเอกฒาลิน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ศ. ดร.ดนัย   ต.รุ่งเรือง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ. ดร.บัณฑิต   สุขสวัสดิ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ. ดร.พยุง   มีสัจ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ. ดร.อนันต์   สืบสำราญ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ. ดร.สมศักดิ์    อรรคทิมากูล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ. ดร.พัลลภ    พิริยะสุรวงศ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ. ดร.สุชัญญา    โปษยะนันทน์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ. ดร.วัฒนา    แก้วมณี
  มหาวิทยาัลยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ. ดร.ประสิทธิ์     ประมงอุดมรัตน์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ. ดร.ศักดา   กตเวทวารักษ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อาจารย์ ดร.อโนมา   ศิริพานิช
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อาจารย์ ดร.สวนันท์    แดงประเสริฐ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ. ดร.จิรพันธุ์    ศรีสมพันธุ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ. ดร.อโณทัย    สุขแสงพนมรุ้ง
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • พลเรือโท ศ. ดร.มนต์ชัย    กาทอง                                                       
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ศ. ดร.สุขสันติ์    หอพิบูลสุข
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ศ. ดร.สุเชษฐ์    ลิขิตเลอสรวง
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ. ดร.ปรียาพร   วงศ์อนุตรโรจน์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ. ดร.รัตติกร    วรากูลศิริพันธุ์
  สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
 • รศ. ดร.ปริยาภรณ์    ตั้งคุณานันต์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รศ. ดร.อัคครัตน์    พูลกระจ่าง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รศ. ดร.สุทธิศักดิ์    ศรลัมพ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ผศ. ดร.รุ่งอรุณ    พรเจริญ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • นางธิภาภัทร    บุญยะผลานันท์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • นางสาววลัยพร ยอดคำมี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • นางสาวศิริพร    ยางสวย
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ