การส่งผลงานเข้าร่วม/สถานะผลงาน

 

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยภาษาไทย เจ้าของบทความ สาขาผลงานวิจัยที่นำเสนอ สถานะบทความ
NC01 การสำรวจความจงรักภักดีต่อองค์การของทรัพยากรมนุษย์กลุ่ม Generation Y ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จิระพัชร์ คูเลิศตระกูล สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและการศึกษา รอแก้ไขรูปแบบ
NC02 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
กฤษดา  ศรีจันทร์พิยม การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รอผลการพิจารณาบทความ
NC03 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาโครงงานสำหรับศิษย์พระดาบสระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในระบบทวิภาคี โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ วิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC04 การศึกษาผลกระทบของสารเติมแต่งประเภทออกซิเจนเนตที่มีผลต่อสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้ไบโอดีเซลปาล์มเป็นเชื้อเพลิง ปริวรรต พุ่มวัฒน์ วิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC05 การปรับปรุงความเข้าใจในบทเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่ายของนักเรียนโดยใช้ Online Interactive Quizzes อนุสรณ์ จึงตระการ เทคโนโลยีทางการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC06 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการสอนเรื่องการวิเคราะห์เวกเตอร์
สำหรับรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์ วิศวกรรมไฟฟ้า และการศึกษา รอแก้ไขรูปแบบ
NC07 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษโทอิค 100 คำศัพท์ ณัฐภณ หรรษกรคณโชค คอมพิวเตอร์ศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC08 การสร้างชุดฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางโลหะวิทยาภาคปฏิบัติ สุทธิพงษ์  โสภา สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและการศึกษา รอแก้ไขรูปแบบ
NC09 การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์คอมมอนเรล ประชิต พรหมสุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC10 คุณสมบัติทางวิศวกรรมเทคนิคธรณี
ของเสาเข็มกรวดซีเมนต์เถ้าลอยใต้น้ำหนักบรรทุกในห้องปฏิบัติการ
สกล อิศรางกูร ณ อยุธยา วิศวกรรมโยธา และการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กลับเข้าศึกษาใหม่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นิตยา อุตกฤษฏ์ การจัดการและการบริหารการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC12 การประยุกต์ใช้ Google Charts API สำหรับการนำเสนอข้อมูลภาพเพื่องานบริหารงานในยุคดิจิตัล กฤตยา ทองผาสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ รอผลการพิจารณาบทความ
NC13 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารเงินยืมทุนหมุนเวียนภายในส่วนงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาค
ทิพยวัลย์  ศรีพนม การจัดการองค์ความรู้ รอผลการพิจารณาบทความ
NC14 การศึกษาปัจจัยและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
สุธิษา ตำทอง สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC15 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการสอนสำหรับครู เรื่องบัตรคำศัพท์สีและกิจกรรมการเรียนรู้แบบสาธิตเชิงปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พิมพ์มาดา โกจิราพันธ์ เทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรม รอผลการพิจารณาบทความ
NC16 ชุดสื่อการสอนการได้เปรียบเชิงกล เรื่องรอกและคาน พิชชาพร สันติตรานนท์ วิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษา รอแก้ไขรูปแบบ
NC17 การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่องการรับส่งภาพข่าวภูมิภาคผ่านระบบวิดีโอมายไทยรัฐ ร่วมกับกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทัศนีย์ ปราชญากุล เทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรม รอแก้ไขรูปแบบ
NC18 การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในรายวิชางานระบบเครื่องยนต์เเก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้โครงงานเป็นฐาน มารวย อินทร์แป้นพะเนาว์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รอผลการพิจารณาบทความ
NC19 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงกับวิธีการสอนตามปกติ เรื่อง การตั้งศูนย์ล้อ มุม Toe in  มุมToe out  มุม Camber และ มุม Caster ภาวนา พรหมสาลี วิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC20 การพัฒนาชุดการสอนเรื่องการบิด นิธิรัช ชาญประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC21 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ทัศนคติ แนวทางและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอภาพเพื่อการสื่อสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC22 การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
เกศริน ถั่วทอง เทคโนโลยีทางการศึกษา รอแก้ไขรูปแบบ
NC23 ชุดการสอนเฟืองท้ายรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม วีรชัย เลิศศศิวัจน์ วิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษา รอแก้ไขรูปแบบ
NC24 การน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการ AHP เพื่อการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง สุรายา สุรำไพ วิศวกรรมโยธา และการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC25 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการแจ้งข่าวสารกิจกรรมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กรณีศึกษา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ นิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอผลการพิจารณาบทความ
NC26 ชุดการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ คมกฤช   ขำยัง เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รอแก้ไขรูปแบบ
NC27 การศึกษากระบวนการจีโอโพลิเมอร์ไรเซชั่นของดินคาโอลิไนท์ ด้วยสารส้ม หินเพอร์ไลต์และโซดาไฟ อิทธิพล มีผล วิศวกรรมโยธา และการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC28 วงจรคอนเวอร์เตอร์สามเฟสที่ควบคุมด้วยดิฟเฟอร์เรนเชียลแฟลตเนต ณิชมน พูนน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า และการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC29 ระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องเรียน และจำแนกสิทธิ์ด้วยอาร์เอฟไอดี จิรโรจน์ สามารถโชติพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้า และการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC30 แอพพลิเคชั่นหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติประเทศไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มธุรส พูลการขาย เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ รอผลการพิจารณาบทความ
NC31 การวิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมและจัดจำหน่ายหนังสือ/ตำรา มหาวิทยาลัย
ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุรีพร ศรีคำ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอผลการพิจารณาบทความ
NC32 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จิรัชญา เพิกเอี่ยม สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC33 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยงานบริหารงานจัดหาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
กรณีศึกษา บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
ชวาลา ผลสนอง เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ รอผลการพิจารณาบทความ
NC34 การออกแบบแอพพลิเคชั่นร่วมกับเทคโนโลยี Internet of Things
สำหรับควบคุมระบบบ้านอัจฉริยะ
เสรี ขุนไชย วิศวกรรมไฟฟ้า และการศึกษา รอผลการพิจารณาบทความ
NC35 การพัฒนาเกม 2 มิติเพื่อการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สิทธิโชติ คงธนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ รอผลการพิจารณาบทความ