คณะกรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร รศ. ดร.สันชัย อินทพิชัย
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง ศ. ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   

คณะกรรมการดำเนินการ

ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช รศ. ดร.สมศักดิ์  อรรคทิมากูล
อาจารย์วิทวัส ทิพย์สุวรรณ อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิด อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด อาจารย์ ดร.กฤช สินธนะกุล
ผศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ อาจารย์ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
นางสาวเมลดา กลิ่นมาลี นางธิภาภัทร บุญยะผลานันท์
นางสาววลัยพร ยอดคำมี นางสาวศิริพร ยางสวย

คณะกรรมการบรรณาธิการ

ศ. ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ รศ. ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ผศ. ดร.จรัญ แสนราช ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
ศ. ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง รศ. ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
ร. ดร.พยุง มีสัจ รศ. ดร.อนันต์ สืบสำราญ
รศ. ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รศ. ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
ผศ. ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ ผศ. ดร.วัฒนา แก้วมณี
ผศ. ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์ ผศ. ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
อาจารย์ ดร.อโนมา ศิริพานิช อาจารย์ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
ผศ. ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ ผศ. ดร.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง
พลเรือโท ศ. ดร.มนต์ชัย กาทอง ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ศ. ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง รศ. ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ รศ. ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
รศ. ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง รศ. ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ผศ. ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ Prof. Dr. Bernard Davat
Assoc.Prof. Bounsouane Naxiengkham Assoc. Prof. Dr. Myo Thu Win
Assoc.Prof.Dr. Nam-Hoang Nguyen Prof.Dr.Toshi Kato
นางธิภาภัทร บุญยะผลานันท์ นางสาววลัยพร ยอดคำมี
นางสาวศิริพร ยางสวย


  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.