รูปแบบการจัดประชุม่
การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และอภิปรายกลุ่มในหัวข้อเกี่ยวกับ “Technopreneur for
  Sustainable Growth and Development”
นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral  Presentation เรื่องละประมาณ 20-25 นาที
เงื่อนไขของการส่งและเสนอผลงานวิจัย ดังนี้  
ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
เรื่องเต็ม (Manuscript) มีความยาวไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4
  (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ )ประกอบด้วย
  ผลงานวิจัย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
    (มีรูปแบบตาม ที่กำหนด)
ตัวผลงานวิจัย (มีรูปแบบตามที่กำหนด)          
การส่งผลงานวิจัย ส่งได้ที่   เว็บไซต์ www.ncteched.fte.kmutnb.ac.th
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัย และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น
  ที่สิ้นสุด
จำนวนประมาณ 200 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐแลเอกชน
ผู้บริหารและบุคลากรสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ
คณาจารย์  นักการศึกษา  นักวิชาการ   นักวิจัย  จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
นิสิต  นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไป
ส่งผลงานวิจัยที่ต้องการตีพิมพ์มายังคณะกรรมการดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้
  ด้วยวิธีการส่งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ .doc และ .pdf ผ่านหน้าเว็บไซต์
  www.ncteched.fte.kmutnb.ac.th
การส่งผลงานวิจัยผ่าน เว็บไซต์ www.ncteched.fte.kmutnb.ac.th เจ้าของผลงานวิจัยต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
  ต่อไปนี้
ผู้ส่งผลงานวิจัย login เข้าระบบ กรอกรายละเอียดในหน้าเว็บ นำส่งผลงานวิจัยให้ครบถ้วน
แนบแฟ้มข้อมูลต้นฉบับผลงานวิจัย ที่เตรียมด้วยขนาดกระดาษ A4 ตามรูปแบบและคำแนะนำ
  การเขียนบทความ สามารถคลิกที่ เมนู download
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้รับเอกสารผลงานวิจัยเรียบร้อยแล้วจะแจ้งยืนยันการได้รับ
  เอกสารให้เจ้าของผลงานวิจัยทราบทาง e-mail
คณะกรรมการดำเนินการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาผลงานวิจัยที่ส่งหลังจากวันที่กำหนด
  และจะไม่ส่งคืนเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น
คณะกรรมการดำเนินการประชุมจะส่งผลงานวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินผลงานวิจัย
  หลังจากได้รับบทความคืน คณะกรรมการดำเนินการจะแจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัย
  ให้เจ้าของทราบ
หากมีการแก้ไขจะ ส่งผลงานวิจัยกลับคืนให้ตาม e-mail ที่้เจ้าของผลงานวิจัยแจ้งไว้ เพื่อให้
  เจ้าของงานวิจัยดำเนินการแก้ไขและ ส่งคืนตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
หลังตรวจสอบการแก้ไขแล้วคณะกรรมการดำเนินการจะแจ้งผลการพิจารณาครั้งสุดท้ายให้ทราบ
เมื่อบทความผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในการประชุม    ผู้นำเสนอบทความต้องดำเนิน    
  การลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุม โดยใช้แบบการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าเข้าร่วมประชุม
  (ในเอกสาร Download) 
ผู้เขียนอย่างน้อย 1 ท่านของแต่ละบทความ ต้องลงทะเบียนและนำเสนอผลงานวิจัย
  ตามกำหนดเวลาที่่ คณะกรรมการกำหนดไว้ หากไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการ
  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตีพิมพ์บทความวิจัยลงใน Proceedings ของการประชุม


แผนงานขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาผลงานวิจัย


 

  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB.