หอประชุมเบญจรัตน์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. 02-555-2000 ต่อ 3221, 3201

ภาพห้องประชุม/ห้องนำเสนอ

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © 2008 Faculty of Technical Education, KMUTNB. top" background="images/background.jpg">