Skip to content

Student Workshop 2024

การนำเสนอผลงานของนักศึกษา (Student Workshop 2024)

หลักการและความสำคัญ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
ขอเชิญท่านเข้าร่วมการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Student Workshop) ภายใต้การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 16
หัวข้อ “New-Age Engineering and Education: Driving Innovation-Based and Sustainable Economy” การประชุมจะจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน
(Hybrid Conference) ทั้งสถานที่ตั้ง (On-site) และรูปแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีเวทีในการประชุมสัมมนาภาพรวมและการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเผยแพร่ผลงานนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การผลิต แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ บริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด ฯลฯ รวมทั้งการระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม อันนำไปสู่การทำงานวิจัยในอนาคตร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อการบูรณาการณ์ความรู้
การพัฒนาการเรียนรู้ และการต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอนาคต

ผลงานวิชาการ

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (Student Workshop) จัดในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) โดยมีผลงานของนักศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา จากหลายสถาบันการศึกษทั่วประเทศ ที่ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 • เครื่องกล
 • โยธา
 • ไฟฟ้า
 • คอมพิวเตอร์
 • สารสนเทศ
 • บัญชี
 • การตลาด
 • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • เทคโนโลยีการผลิต
 • เทคโนโลยีอาหารและโภชนา
 • อื่น ๆ

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการนำเสนอผลงานของนักศึกษา (Student Workshop 2024) บทความละ 500.00 บาท

 • วันสุดท้ายของการรับผลงาน 31 มีนาคม 2567
 • วันแจ้งผลการพิจารณา 25 เมษายน 2567
 • ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ 15 พฤษภาคม 2567