Student Workshop

ตารางนำเสนอผลงาน 👇👇👇

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษา 6 แห่ง ดังนี้

– สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
– สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
– สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
– สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
– สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
– สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

จัดให้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (Student Workshop) ภายใต้การจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10
หัวข้อเรื่อง “The New Global Megatrends and Engineering Education”
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) ในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีครั้งนี้ มีผลงานนักศึกษาจากหลายสถาบันทั่วประเทศ จะประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ เครื่องกล โยธา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ การตลาด บัญชี เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอาหารและโภชนา เป็นต้น อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Student Workshop) เรื่องละ 600.00 บาท โดยมีกำหนดการดังนี้

        1)  วันสุดท้ายของการรับผลงาน  17 เมษายน 2566

        2)  แจ้งผลการพิจารณา  24 เมษายน 2566

        3)  ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์  8 พฤษภาคม 2566