กำหนดวันสำคัญ

ผู้เสนอผลงานส่งผลงานวิจัยได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  ทาง website

http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th และ http://www.icteched.fte.kmutnb.ac.th  โดยมีกำหนดการดังนี้   

1)   วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full paper)   31 พฤษภาคม 2564

2)  แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Notification of Acceptance)   14 มิถุนายน 2564  

3)  ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Submission of Final Manuscript)     21 มิถุนายน 2564   พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน


ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) ฟรี !!! ผ่านทาง <<Facebook Live>>
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
09.30-10.30 am.
“Transitioning to the New Normal in Engineering and Education” [ENG]

10.30-11.30 am.
“แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา” (Online Learning Platforms in Higher Education Institutions) [THA]