กำหนดวันสำคัญ

ผู้เสนอผลงานส่งผลงานวิจัยได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป  ทาง website

http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th และ http://www.icteched.fte.kmutnb.ac.th  โดยมีกำหนดการดังนี้   

1)  วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full paper) : 31 มีนาคม  2566  7 เมษายน 2566          
2)  แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัย (Notification of Acceptance): 7  เมษายน  2566 21 เมษายน 2566
3)  ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Submission of Final Manuscript) : 31 พฤษภาคม  2566 (พร้อมชำระเงิน)