หน้าแรก

หลักการและเหตุผล:

         โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมและบริการที่ต้องใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การปฏิรูปการอาชีวศึกษาจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยต้องเน้นการผลิตและพัฒนาครูผู้สอนและผู้เรียนที่มีคุณภาพ ดังนั้น รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการสร้างหลักสูตรใหม่ จึงควรออกแบบให้เด่นชัดด้านวิชาการและวิชาชีพให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้รองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลากว่า 49 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย กับ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดความรู้ทางด้านความเป็น “ครูช่าง” ตลอดเวลาที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์  นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ทำการค้นคว้าวิจัยพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพ พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแบบยั่งยืน การสร้างเครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะอาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยได้สร้างต้นแบบการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นผลสะท้อนถึงศักยภาพที่เกิดจากการวิจัยอย่างต่อเนื่อง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี

        การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง “Technopreneur for Sustainable Growth and Development” จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักวิชาการมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการผลิตและสถาบันการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยีต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ และสร้างการพัฒนาให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์โครงการ:

2.1  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณาจารย์  นักการศึกษา    นักวิชาการ  นักวิจัย  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

2.2 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นและประสบการณ์   อันนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

2.3   เพื่อสร้างเครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่คณาจารย์ นักการศึกษา นักวิชาการ  นักวิจัย  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ:

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

4.1  ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ  ให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา  เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศ

4.2  ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอาชีพ  การจัดการศึกษา  เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศ

4.3  ได้เครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม   ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.4  ได้นับผลงานในการทำประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น