หน้าหลัก

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 (NCTechED14) จัดในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน
(Hybrid Conference) ณ สถานที่จัดงาน คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร ควบคู่กับการประชุมออนไลน์

โดยดำเนินการตามหลักการรักษาระยะห่างทางกายภาพ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้เป็นไปตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ