หน้าหลัก

การจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 ดำเนินการตามหลักการรักษาระยะห่างทางกายภาพ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ทางคณะผู้จัดงานประชุมวิชาการฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนการนำเสนอผลงานเป็นรูปแบบออนไลน์ หรือให้เป็นไปตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไป

ผู้เสนอผลงานส่งผลงานวิจัยได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  ทาง website

http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th และ

http://icteched.fte.kmutnb.ac.th  โดยมีกำหนดการดังนี้   

        1)   วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full paper)  31 พฤษภาคม 2564

        2)  แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Notification of Acceptance)   14 มิถุนายน 2564

        3)  ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Submission of Final Manuscript)     21  มิถุนายน   2564  พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน


พิเศษ!!! ปรับลดอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย