ประวัติความเป็นมา

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยมีพื้นฐานจากการน้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย กับ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดความรู้ทางด้านความเป็น “ครูช่าง” รวมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมและบริการที่ต้องใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและพัฒนาครูผู้สอนและผู้เรียนที่มีคุณภาพ

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง “The Challenge of Disruptive Innovation in Engineering and Technical Education” จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักวิชาการมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการผลิตและสถาบันการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ อันนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ การผสมผสานเทคโนโลยีและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและโลกในอนาคต

วัตถุประสงค์

–>> เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณาจารย์ นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

–>> เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ อันนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ การผสมผสานเทคโนโลยีและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและโลกในอนาคต

–>> เพื่อสร้างเครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่คณาจารย์ นักการศึกษา นักวิชาการ  นักวิจัย  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ