ประวัติความเป็นมา

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมและบริการที่ต้องใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การปฏิรูปการอาชีวศึกษาจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยต้องเน้นการผลิตและพัฒนาครูผู้สอนและผู้เรียนที่มีคุณภาพ ดังนั้น รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการสร้างหลักสูตรใหม่ จึงควรออกแบบให้เด่นชัดด้านวิชาการและวิชาชีพให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้รองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย กับ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดความรู้ทางด้านความเป็น “ครูช่าง” ตลอดเวลาที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ทำการค้นคว้าวิจัยพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาอาชีพ พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแบบยั่งยืน การสร้างเครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะอาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยได้สร้างต้นแบบการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นผลสะท้อนถึงศักยภาพที่เกิดจากการวิจัยอย่างต่อเนื่อง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง “Technopreneur for Sustainable Growth and Development” จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักวิชาการมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการผลิตและสถาบันการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยีต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ และสร้างการพัฒนาให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

–>> เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณาจารย์ นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

–>> เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ อันนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

–>> เพื่อสร้างเครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่คณาจารย์ นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ