คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและบทความระดับชาติ

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและบทความระดับชาติ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
 • อาจารย์ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 • อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพรรณ แซ่แห่ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติรัช ยอเซ่ง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญวิทย์  กลิ่นบำรุง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา ทองผาสุข
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศิริ สุขรักษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช สินธนะกุล
 • อาจารย์ ดร.ภราดร เสถียรไชยกิจ
 • อาจารย์ ดร.สามารถ สว่างแจ้ง
 • นางสาววลัยพร ยอดคำมี