กำหนดวันสำคัญ

ผู้เสนอผลงานส่งผลงานวิจัยได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  ทาง website

http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th และ http://www.icteched.fte.kmutnb.ac.th  โดยมีกำหนดการดังนี้   

        1)   วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full paper) ขยายเวลาครั้งที่ 2  วันที่ 30 เมษายน 2565

        2)  แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Notification of Acceptance) ขยายเวลาครั้งที่ 2  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

        3)  ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Submission of Final Manuscript) ขยายเวลาครั้งที่ 2  วันนี้ 30 พฤษภาคม 2565   พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน