กำหนดวันสำคัญ

วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full paper) : 1 มีนาคม 2567

แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัย (Notification of Acceptance)              : 1 เมษายน 2567

ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Submission of Final Manuscript)          : 10 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม (Registration and Fees)                            : 10 พฤษภาคม 2567