กำหนดวันสำคัญ

ผู้เสนอผลงานส่งผลงานวิจัยได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  ทาง website

http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th และ http://www.icteched.fte.kmutnb.ac.th  โดยมีกำหนดการดังนี้   

        1)   วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full paper)   31 พฤษภาคม 2564

        2)  แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Notification of Acceptance)   14 มิถุนายน 2564

        3)  ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Submission of Final Manuscript)     21  มิถุนายน   2564   พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) ฟรี !!! ผ่านทาง <<Facebook Live>>
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
09.30-10.30 am.
“Transitioning to the New Normal in Engineering and Education” [ENG]

10.30-11.30 am.
“แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา” (Online Learning Platforms in Higher Education Institutions) [THA]