กำหนดวันสำคัญ

ผู้เสนอผลงานส่งผลงานวิจัยได้ ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  ทาง website

http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th และ http://www.icteched.fte.kmutnb.ac.th  โดยมีกำหนดการดังนี้   

        1)   วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full paper)  26 พฤศจิกายน  2562 

        2)  แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (NotificationdofdAcceptance)   7  มกราคม  2563

        3)  ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Submission of Final Manuscript)     4   กุมภาพันธ์   2563  พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน