กำหนดวันสำคัญ

วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full paper) : 12 เมษายน 2567 📌📌

แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัย (Notification of Acceptance)              : 30 เมษายน 2567 📌📌

ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Submission of Final Manuscript)          : 10 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม (Registration and Fees)                            : 10 พฤษภาคม 2567