คณะกรรมการบรรณาธิการ

รายชื่อตำแหน่งสังกัด
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากรประธานกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูลรองประธานกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์รองประธานกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.อาจารย์ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการรองประธานกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6.รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7.รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย โลหะการกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8.รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  กตเวทวารักษ์กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9.รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์  น้อมพลกรังกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12.รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13.อาจารย์ประพันธ์ ยาวระกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  อรัญชัยกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
15.อาจารย์ ดร.ราตรี ศิริพันธุ์กรรมการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผลกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18.รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงค์  มะโนกรรมการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
19.อาจารย์สุระศักดิ์  ศรีปานกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  เติมสุขกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
23.รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์  ชมสุวรรณกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
24.อาจารย์ ดร.วารินี  วีระสินธุ์กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25.นางสาววลัยพร  ยอดคำมีเลขานุการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
26.นางสาวศิริพร ยางสวยผู้ช่วยเลขานุการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน้าที่ของคณะกรรมการ

1.    พิจารณากลั่นกรองบทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

2.    พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ

3.    ตรวจสอบบทความหลังการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ 

4.    ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นในการจัดประชุมวิชาการ

5.    หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย