สถานที่จัดงาน

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ 10800

โทร. 02 555 2000 ต่อ 3221, 3201, 3217
โทรสาร: 0-2586-9015
E-mail : ncteched@fte.kmutnb.ac.th และ icteched@fte.kmutnb.ac.th

https://goo.gl/maps/cBo8a33bdjTBai83A