กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

09.30 – 10.30 น. อภิปราย เสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 11.45 น. อภิปราย เสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.30 น. นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ  (ต่อ)

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน  2567  

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น. นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มบทความ     (ต่อ)

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มบทความ     (ต่อ)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มบทความ     (ต่อ)

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.00 น. นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มบทความ     (ต่อ)

16.00 น. ประธานกลุ่มกล่าวขอบคุณและปิดการประชุมวิชาการ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม