กำหนดการ

       วันพฤหัสบดีที่  8  กรกฎาคม  2564

                 08.00 – 09.00 น.            –    ลงทะเบียนรับเอกสาร

                 09.00 – 09.30 น.            –     พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                 09.30 – 10.30 น.            –   อภิปราย เสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

                 10.30 – 10.45 น.            –   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

                 10.45 – 11.45 น.            –   อภิปราย เสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

                 11.45 – 13.00 น.            –   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

                 13.00 – 14.30 น.            –   นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ

                 14.30 – 14.45 น.            –   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

                 14.45 – 16.30 น.            –   นำเสนอผลงานวิจัย  แบ่งตามกลุ่มบทความ  (ต่อ)

       วันศุกร์ที่  9  กรกฎาคม  2564 

                 08.00 – 09.00 น.            –   ลงทะเบียน ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

                 09.00 – 10.30 น.            –   นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มบทความ     (ต่อ)

                 10.30 – 10.45 น.            –   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

                 10.45 – 12.00 น.            –   นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มบทความ     (ต่อ)

                 12.00 – 13.00 น.            –   พักรับประทานอาหารกลางวัน

                 13.00 – 14.30 น.            –   นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มบทความ     (ต่อ)

                 14.30 – 14.45 น.            –   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

                 14.45 – 16.00 น.            –   นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งตามกลุ่มบทความ     (ต่อ)

                 16.00 น.                        –   ประธานกลุ่มกล่าวขอบคุณและปิดการประชุมวิชาการ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม