หัวข้อการนำเสนอ

หัวข้อการนำเสนอ

โดยแบ่งกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

 • วิศวกรรมและเทคนิคศึกษา (Engineering and Technical Education)
  • วิศวกรรมเครื่องกลและการศึกษา (Mechanical Engineering and Education)
  • วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (Electrical Engineering and Education)
  • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education)
  • เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology )
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information  Technology)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information  Technology for Education)
  • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer Education)
  • การพัฒนาสื่อ/ดิจิทัล (Digital Media/Content Development)
  • การเรียนออนไลน์ (Online Learning)
  • เกมมิฟิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ (Gamification for Learning)
 • การจัดการและการบริหารการศึกษา (Education Management and Administration)
  • การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ (Curriculum Development and Learning)
  • รูปแบบการฝึกอบรม  (Training Model)
  • รูปแบบการบริหารจัดการ (Management Model)
  • การบริหารและประเมินหลักสูตร (Curriculum Management and Evaluation)
  • การจัดการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Vocational and Higher Education Management)
 • การเรียนการสอนด้านวิศวกรรม  (Engineering Pedagogy)
  • การพัฒนารูปแบบการเรียบนการสอน (Instructional Model Development)
  • วิธีการสอนทางด้านการศึกษา (Educational Pedagogy and Methodology)
  • สื่อการเรียนการสอน (Instructional Media)
  • การวัดและการประเมินผล (Assessment and Evaluation)
 • การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning)
  • นวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovation in Teaching and Learning)
  • การศึกษาแบบสะเต็ม (STEM Education)
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology)
  • การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-based Learning)
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurship Education)
  • การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
  • การจัดการเรียนรู้ (Learning Management)
  • การศึกษาทางไกล (Distance Learning)
 • สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other Related Topics)