หัวข้อการนำเสนอ

หัวข้อการนำเสนอ

โดยแบ่งกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

 • วิศวกรรมเครื่องกลและการศึกษา (Mechanical Engineering and Education)
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (Electrical Engineering and Education)
 • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education)
 • เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและทางเลือก (Renewable and Alternative Energy Technology)
 • เทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (Railway Technology and Modern Transports)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer Education)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT for Education)
 • นวัตกรรมการศึกษาและสื่อดิจิทัล (Educational Innovation and Digital Media)
 • หลักสูตรการสอนและการฝึกอบรม (Curriculum and Training)
 • รูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่ (Modern Learning Model)
 • การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Measurement and Evaluation)
 • การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning)
 • การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning)
 • การเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning)
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
 • อาชีวะและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education)
 • การจัดการและการบริหารการศึกษา (Educational Management and Administration)
 • การจัดการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Vocational and Higher Education Management)