หัวข้อการนำเสนอ

หัวข้อการนำเสนอ

โดยแบ่งกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

–  อาชีวะและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education)
–  วิศวกรรมเครื่องกลและการศึกษา (Mechanical Engineering and Education)
–  วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (Electrical Engineering and Education)
–  วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education)
–  เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและทางเลือก (Renewable and Alternative Energy Technology)
– เทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (Railway Technology and Modern Transports)
–  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
–  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer Education)
–  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT for Education)
–  นวัตกรรมการศึกษาและสื่อดิจิทัล (Educational Innovation and Digital Media)
–  การจัดการและการบริหารการศึกษา (Educational Management and Administration)
–  การจัดการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Vocational and Higher Education Management)
–  หลักสูตรการสอนและการฝึกอบรม (Curriculum and Training)
–  รูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่ (Modern Learning Mode)
–  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Measurement and Evaluation)
–  การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning)
–  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21 st Century Learning)
–  การเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning)
–  การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
–  สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other related topics)