คณะกรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์      สถิรยากร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์    วัฒนาณรงค์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์    เศรษฐกุล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย
 • ศาสตราจารย์ ดร.พานิช      วุฒิพฤกษ์
 • คุณกิตติ     เจริญวิทิตกุล

คณะกรรมการดำเนินการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา     โปษยะนันทน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ    แสนราช
 • อาจารย์ ดร.วิทวัส    ทิพย์สุวรรณ
 • อาจารย์ ดร.สมคิด     แซ่หลี 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์   จันทร์ชัยชนะกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช     สินธนะกุล
 • อาจารย์ ดร.อโนมา       ศิริพานิช
 • นางสาวเมลดา  กลิ่นมาลี
 • นางธิภาภัทร        บุญยะผลานันท์
 • นางสาวศิริพร       ยางสวย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต      สุขสวัสดิ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์     อรรคทิมากูล
 • อาจารย ดร.ธีรพงษ์    วิริยานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ     ยะนิล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม     แกมขุนทด
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา    แก้วมณี
 • อาจารย์ ดร.สวนันท์      แดงประเสริฐ
 • นางกนกภัทร      คูพิพัฒน์ไพศาล
 • นางสาววลัยพร       ยอดคำมี