กรรมการ

คณะกรรมการบรรณาธิการ

 • ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ แสนราช
 • ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
 • อาจารย์ ดร.อโนมา ศิริพานิ
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
 • อาจารย์ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
 • นางสาววลัยพร ยอดคำมี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สืบสำราญ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง
 • พลเรือโท ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย กาทอง
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
 • นางธิภาภัทร บุญยะผลานันท์
 • นางสาวศิริพร ยางสวย