คณะกรรมการ

ผู้จัดงาน

 • สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดงานร่วม

 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์      สถิรยากร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์    เศรษฐกุล
 • คุณกิตติ     เจริญวิทิตกุล
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
 • ศาสตราจารย์ ดร.พานิช      วุฒิพฤกษ์

คณะกรรมการดำเนินการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา     โปษยะนันทน์
 • อาจารย์ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
 • อาจารย์ ดร.วิทวัส    ทิพย์สุวรรณ
 • อาจารย์ ดร.สมคิด    แซ่หลี 
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย โลหะการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
 • อาจารย์ ดร.อโนมา ศิริพานิช
 • นางสาวเมลดา  กลิ่นมาลี
 • นางธิภาภัทร     บุญยะผลานันท์
 • นางสาวศิริพร     ยางสวย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต      สุขสวัสดิ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์    อรรคทิมากูล
 • อาจารย ดร.ธีรพงษ์    วิริยานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ   ยะนิล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา   แก้วมณี
 • อาจารย์ ดร.สวนันท์   แดงประเสริฐ
 • นางกนกภัทร  คูพิพัฒน์ไพศาล
 • นางสาววลัยพร     ยอดคำมี