คณะกรรมการดำเนินการ

ผู้จัดงาน

 • สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดงานร่วม

 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์  เศรษฐกุล
 • ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์
 • ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
 • นายกิตติ  เจริญวิทิตกุล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์

คณะกรรมการดำเนินการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
 • อาจารย์ ดร.ปิยะ  กรกชจินตนาการ 
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย โลหะการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนันท์  แดงประเสริฐ
 • อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
 • นางกนกภัทร คูพิพัฒน์ไพศาล
 • นางธิภาภัทร บุญยะผลานันท์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต     สุขสวัสดิ์
 • อาจารย์ ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
 • อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี
 • นางสาวเมลดา กลิ่นมาลี
 • นางสาววลัยพร ยอดคำมี
 • นางสาวศิริพร ยางสวย