คณะกรรมการ

ผู้จัดงาน

 • สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้จัดงานร่วม

 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์      สถิรยากร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์    เศรษฐกุล
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
 • ศาสตราจารย์ ดร.พานิช      วุฒิพฤกษ์
 • คุณกิตติ     เจริญวิทิตกุล

คณะกรรมการบรรณาธิการ

 • ศาสตราจารย์ ดร.พานิช                 วุฒิพฤกษ์                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์         อรรคทิมากูล             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อาจารย์ ดร.ปิยะ                           กรกชจินตนาการ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ             อัครเอกฒาลิน            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย                   ต.รุ่งเรือง                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต          สุขสวัสดิ์                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง              มีสัจ                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา     โปษยะนันทน์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา         แก้วมณี                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา         กตเวทวารักษ์              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย      สุขแสงพนมรุ้ง            โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • พลเรือโท ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย กาทอง                      ข้าราชการบำนาญ
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์               หอพิบูลสุข                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์                ลิขิตเลอสรวง              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ             ธนิตย์ธีรพันธ์              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร           วรากูลศิริพันธุ์             สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์     ตั้งคุณานันต์               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์        พูลกระจ่าง                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์        ศรลัมพ์                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ        พรเจริญ                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะกรรมการดำเนินกา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา     โปษยะนันทน์
 • อาจารย์ ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต      สุขสวัสดิ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์    อรรคทิมากูล
 • อาจารย์ ดร.วิทวัส    ทิพย์สุวรรณ
 • อาจารย์ ดร.สมคิด    แซ่หลี 
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย โลหะการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
 • อาจารย์ ดร.อโนมา ศิริพานิช
 • อาจารย ดร.ธีรพงษ์    วิริยานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ   ยะนิล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา   แก้วมณี
 • อาจารย์ ดร.สวนันท์   แดงประเสริฐ
 • นางสาวเมลดา  กลิ่นมาลี
 • นางธิภาภัทร     บุญยะผลานันท์
 • นางสาวศิริพร     ยางสวย
 • นางกนกภัทร  คูพิพัฒน์ไพศาล
 • นางสาววลัยพร     ยอดคำมี