สถานะผลงานปีนี้

ลำดับ
เรื่อง
ผู้ส่ง
สถานะ

NC01

การพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสในเหรียญและธนบัตร

วงศกร    ชิณโย

แก้ไขผลงานอีกครั้ง
และส่งเข้าระบบภายใน 27 พ.ค. 2565

NC02

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ขวัญชนก    อภิวัฒนานนท์

รอแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ

NC03

การทบสอบผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อโมเมนต์ของคุณสมบัติ MFCC สำหรับระบบรู้จำผู้พูด

อนุสรณ์    จึงระการ

แก้ไขผลงานอีกครั้ง
พร้อมชำระค่าลงทะเบียนภายใน 13 พ.ค. 2565

NC04

กระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นภาจิตร    ดุสดี

แก้ไขผลงานอีกครั้ง
พร้อมชำระค่าลงทะเบียนภายใน 27 พ.ค. 2565

NC05

การพัฒนาแบบประเมินงานปฏิบัติ งานบริการเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก ของโรงเรียนฝึกอาชีพ

ภราดร    เสถียรไชยกิจ

แก้ไขผลงานอีกครั้ง
พร้อมชำระค่าลงทะเบียนภายใน 13 พ.ค. 2565

NC06

การใช้ดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราและจีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุทาง

ชานนท์    เดชดอนบม

ส่งผลงานเข้าระบบ

NC07

การวิเคราะห์ระบบเพื่อการออกแบบการซ่อมบำรุงรักษา

ศุภมิตร    ธิมา

แก้ไขผลงานอีกครั้ง
พร้อมชำระค่าลงทะเบียนภายใน 13 พ.ค. 2565

NC08

การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบโครงงานเป็นฐานเรื่องการสร้างแบบพิมพ์ทดสอบ

จิระณัฐ    ลีลาเลิศล้ำกิจ

แก้ไขผลงานอีกครั้ง
พร้อมชำระค่าลงทะเบียนภายใน 13 พ.ค. 2565

NC09

การทำความสะอาดแก๊สท่อไอเสียโดยใช้ดินคอมพาวด์คะตะไลติกคอนเวอร์เตอร์สำหรับรถจักรยานยนต์

วราภรณ์    อักโขวงศ์

รอชำระค่าลงทะเบียน

NC10

ผลของการนิเทศการศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นภาจิตร    ดุสดี

แก้ไขผลงานอีกครั้ง
พร้อมชำระค่าลงทะเบียนภายใน 27 พ.ค. 2565

 1        2       3      4      5      6      7      8