สถานะผลงานปีนี้

ลำดับ
เรื่อง
ผู้ส่ง
สถานะผลงาน
NC01
การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิง เรื่อง การอ่านสเกลแอนะลอกมัลติมิเตอร์ สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 1
ศราวุฒิ ศรีบุญเรือง
รอผลพิจารณา
NC02
การออกแบบและหาคุณภาพชุดสาธิต การดัดท่อ สำหรับรายวิชางานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พงษ์พิพัฒน์ เตี้ยคำ
รอผลพิจารณา
NC05
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการต่อโหลดไฟฟ้า 3 เฟส โดยใช้ชุดทดลองการต่อโหลดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ร่วมกับการจัดการการเรียนรู้แบบ MIAP
กฤษดา ศรีจันทร์พิยม
รอผลพิจารณา
NC06
การพัฒนานวัตกรรมระบบเครื่องรับส่งวิทยุสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
นายศิวนาถ ราชชมภู
รอผลพิจารณา
NC07
ชุดประลองการวัดทางไฟฟ้าด้วยโปรแกรมแลบวิวผ่านราสเบอรี่พาย
ขวัญชัย ปะวะสาร
รอผลพิจารณา
NC09
การพัฒนาชุดบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิศิษฐ์ศักดิ์ บุญจิตต์
รอผลพิจารณา
NC10
การศึกษาระดับสมรรถนะหลักเพื่อความยั่งยืนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิศิษฐ์ศักดิ์ บุญจิตต์
รอผลพิจารณา
NC11
การพัฒนาชุดการสอนรูปแบบ MIAP ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SolidWorks ในรายวิชาเขียนแบบในงานเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
พรทิพย์ ดีแก้ว
รอผลพิจารณา
NC12
อุปกรณ์ควบคุมการพ่นละอองน้ำตามค่าฝุ่น PM2.5 ส่งข้อมูลด้วย LoRa
พินิจนัย สิทธิไทย
รอผลพิจารณา
NC13
การพัฒนาระบบไอโอทีสำหรับควบคุมระบบปั้มน้ำประปาหมู่บ้าน กรณี หมู่บ้านวัดบัวงาม
ภัทร ทองสามสี
รอผลพิจารณา
NC14
การสร้างเครื่องอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
จิรโรจน์ สามารถโชติพันธุ์
รอผลพิจารณา
NC15
การจัดการเรียนรู้โดยใช้งานทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พีระมิด กรวย และ ทรงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ธนกฤต แก้วเกิด
รอผลพิจารณา
NC17
การสร้างเว็บแอปพลิเคชันร้าน Keen Fashion
สุทธิสา ประดิษฐ์
รอผลพิจารณา
NC18
การสร้างโมบายแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ร้านครัวบำรุง 555
สุทธิสา ประดิษฐ์
รอผลพิจารณา