สถานะผลงานปีนี้

ลำดับ
เรื่อง
ผู้ส่ง
สถานะ
NC01 การศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ในประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อันนา สถิตย์ถวิลวงศ์ รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC02 การศึกษาปัจจัยการจัดการองค์กรที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำงานของแรงงานไทยในอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีต อรกัญญา แสงไชย  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC03 จากนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ … สู่วิศวกร นิตยา อุตกฤษฏ์  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC04 แนวทางการประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ กรณีศึกษา บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด ปราโมช ธรรมกรณ์  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC05 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเรียนรู้รูปแบบ PESDEEP สำหรับครูช่างอุตสาหกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC06 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียชุดการสอน วิชาเครื่องรับวิทยุ ปิยะ ประสงค์จันทร์  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC07 การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยจีโอโพลิเมอร์เพอร์ไลท์ กระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ปราชญ์ บุญเพ็ง  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC08 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร กำลังใจ สงวนใจ  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC09 การศึกษาการบริหารงบประมาณเงินรายได้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขวัญชนก แพงตุ้ย  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC10 สมบัติทางวิศวกรรมของดินขาวและปูนสุกกระตุ้นแรงยึดเหนี่ยวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดร็อกไซด์ อิทธิพล มีผล  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC11 การตรวจจับโรคใบข้าวด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) มะปอซี หะมะ  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC12 เครื่องผสมปุ๋ยสำหรับครัวเรือน จิรโรจน์ สามารถโชติพันธุ์  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC13 ผลการใช้นวัตกรรมเกมกระดานที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาในรายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชนิดา นาชัย  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC14 การพัฒนาชุดฝึกการชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านโปรแกรมจำลอง รุ่งอรุณ พรเจริญ  รอตรวจสอบการชำระเงิน
NC15 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต โดยใช้แบบฝึกหัดในรายวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน กรณีศึกษา บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด  รอตรวจสอบการชำระเงิน

 1                 3         4