ผู้สนับสนุนการจัดงาน

ผู้สนุบสนุนการจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13

<< แบบตอบรับขอ Sponsor-NC13 >> << สิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดงาน >>

ท่านสามารถเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ NCTechED13 และ ICTechED8 พร้อมรับสิทธิประโยชน์ได้ทันที
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวลัยพร ยอดคำมี
E-mail : walaiporn.y@fte.kmutnb.ac.th