ผู้สนับสนุนการจัดงาน

teafteIC

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน CWEIR

บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

บริษัท เอสซีเอ็ม ซี เทคโนโลจีส์ จำกัด