ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 3221, 3201 โทรสาร: 0-2586-9015

เว็บไซต์ : http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th และ http://www.icteched.fte.kmutnb.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/ncteched.fte
E-mail : ncteched@fte.kmutnb.ac.th และ icteched@fte.kmutnb.ac.th

สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมประชุม : NCTechED ครั้งที่ 16

อาจารย์ ดร. ปิยะ กรกชจินตนาการ

อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี

นางสาววลัยพร ยอดคำมี

โทรศัพท์ 081-937-5308

โทรศัพท์ 081-439-4820

โทรศัพท์ 095-365-0081