การชำระเงิน

การชำระเงินค่าพิจารณาบทความและลงทะเบียน 

1.  ค่าลงทะเบียน

2.  การชำระค่าลงทะเบียน

        1)  ชำระด้วยตนเองได้ที่   หน่วยการเงินและบัญชี   สำนักงานคณบดี   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ

        2)  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 907-7-02381-1
ชื่อบัญชี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ประชุมวิชาการ และกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินส่งไปยัง  นางสาววรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ 
สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2585-7360  หรือทาง e-mail : finace@fte.kmutnb.ac.th

3.  ภายหลังการชำระเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ