การชำระเงิน

การชำระเงินค่าพิจารณาบทความและลงทะเบียน 

1.  ค่าลงทะเบียน

               1) ผู้นำเสนอผลงานวิจัย สำหรับ NCTechEd ครั้งที่ 12 ดังนี้

                     -อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป เรื่องแรก 3,000.00 บาท เรื่องถัดไป (ไม่เกิน 1 เรื่อง) 1,000.00 บาท

                     -อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่องแรก 2,500.00 บาท เรื่องถัดไป
                     (ไม่เกิน 1 เรื่อง) 1,000.00 บาท

               2)  ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ และเสวนา (ไม่นำเสนอผลงานวิจัย)  1,000.00 บาท

               (อัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าว รวมรายงานสืบเนื่องจากการประชุม และ Abstract 1 เล่ม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)

2.  การชำระค่าลงทะเบียน

        1)  ชำระด้วยตนเองได้ที่   หน่วยการเงินและบัญชี   สำนักงานคณบดี   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ

        2)  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 907-7-02381-1
ชื่อบัญชี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ประชุมวิชาการ และกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินส่งไปยัง  นางสาววรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ 
สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2585-7360  หรือทาง e-mail : finance@fte.kmutnb.ac.th

3.  ภายหลังการชำระเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ