การชำระเงิน

1.  ค่าลงทะเบียน

1) อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ (NCTechED)
ครั้งที่ 16 เป็นดังนี้

  • อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป เรื่องแรก 3,000.00 บาท เรื่องถัดไป (ไม่เกิน 1 เรื่อง) 1,000.00 บาท
  • อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
    เรื่องแรก 2,500.00 บาท  เรื่องถัดไป (ไม่เกิน 1 เรื่อง) 1,000.00 บาท

2.  การชำระค่าลงทะเบียน

        1)  ชำระด้วยตนเองได้ที่   หน่วยการเงินและบัญชี   สำนักงานคณบดี   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ

        2)  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 907-7-02381-1
ชื่อบัญชี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ประชุมวิชาการ และกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินส่งไปยัง  นางสาววรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ 
สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2585-7360  หรือทาง https://forms.gle/jQBp4D6DkznpUBtp8

3.  ภายหลังการชำระเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ

หมายเหตุ อัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Abstract) สิ่งของที่ระลึก อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

  • อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมฟังการประชุม ท่านละ 1,000.00 บาท
  • จำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมของทางธนาคาร

แจ้งชำระเงินได้ที่ https://forms.gle/jQBp4D6DkznpUBtp8