การชำระเงิน

การชำระเงินค่าพิจารณาบทความและลงทะเบียน
1 ค่าลงทะเบียน
1.1 ค่าลงทะเบียน NCTechEd ครั้งที่ 11
– ผู้นำเสนอผลงานวิจัยบุคคลทั่วไป เรื่องแรก 3,000.00 บาท (เรื่องถัดไป เรื่องละ 1,000.00 บาท
ไม่เกิน 1 เรื่อง)
– ผู้นำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นสมาชิกวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เรื่องแรก 2,500.00 บาท (เรื่องถัดไป เรื่องละ 1,000.00 บาท ไม่เกิน 1 เรื่อง)
1.2 ค่าลงทะเบียน ICTechEd ครั้งที่ 6
– ผู้นำเสนอผลงานวิจัยบุคคลทั่วไป เรื่องแรก 6,000.00 บาท (เรื่องถัดไป เรื่องละ 2,000.00 บาท
ไม่เกิน 1 เรื่อง)
– ผู้นำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นสมาชิกวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เรื่องแรก 5,500.00 บาท (เรื่องถัดไป เรื่องละ 2,000.00 บาท ไม่เกิน 1 เรื่อง)
– ผู้นำเสนอผลงานวิจัยชาวต่างชาติ สำหรับ ICTechEd ครั้งที่ 6 6,000.00 บาท (200 USD)
(อัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าว รวมค่าเอกสารประกอบการประชุม และ Abstract 1 เล่ม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2. การชำระค่าลงทะเบียน
2.1) ชำระด้วยตนเองได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ
2.2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 907-7-02381-1 ชื่อบัญชี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ประชุมวิชาการ และกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินส่งไปยัง นางสาววรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2585-7360 หรือทาง e-mail : finanfte@gmail.com
3. ภายหลังการชำระเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ