การชำระเงิน

การชำระเงินค่าพิจารณาบทความและลงทะเบียน 

1.  ค่าลงทะเบียน

พิเศษ!!! ปรับลดอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย

หมายเหตุ : การประชุมเป็นแบบผสมผสานทั้ง Online และ On-site ทั้งนี้พิจารณาให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ที่เท่ากัน

2.  การชำระค่าลงทะเบียน

        1)  ชำระด้วยตนเองได้ที่   หน่วยการเงินและบัญชี   สำนักงานคณบดี   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ

        2)  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด
สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 907-7-02381-1
ชื่อบัญชี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม-ประชุมวิชาการ และกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินส่งไปยัง  นางสาววรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ 
สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2585-7360  หรือทาง https://forms.gle/jQBp4D6DkznpUBtp8

3.  ภายหลังการชำระเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ

หมายเหตุ :
– หลังชำระเงินแล้ว แจ้งชำระเงินได้ที่ https://forms.gle/jQBp4D6DkznpUBtp8
– จำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมของทางธนาคาร