เงื่อนไขการส่งผลงาน

การส่งผลงานวิจัยและเงื่อนไขการส่งผลงานวิจัย

1.  ผู้เสนอผลงานส่งผลงานวิจัยได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  ทาง website

  http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th และ http://www.icteched.fte.kmutnb.ac.th  โดยมีกำหนดการดังนี้   

        1)   วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full paper)  29 มีนาคม 2565

        2)  แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (NotificationdofdAcceptance)   29 เมษายน 2565

        3)  ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Submission of Final Manuscript)    17  พฤษภาคม 2565 พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน

        บทความฉบับสมบูรณ์  (Final  Manuscript) จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9  เฉพาะผู้ที่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว   

2.  เงื่อนไขการส่งผลงานวิจัย

        1)   งานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมต้องไม่เคยนำเสนอในที่ประชุมใดมาก่อน

        2)   เนื้อหาทั้งหมด (Manuscript)  มีความยาวไม่เกิน 4-6 หน้ากระดาษ A4 รวมบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์ลงในกระดาษ A4 และให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด  (หากไม่ได้ดำเนินการตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา)        

        3)   ประวัติผู้นำเสนอผลงานวิจัยตามรูปแบบที่กำหนด

        ผู้นำเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียด ข้อ 2) และ 3) ได้แก่ ตัวอย่างการส่งบทคัดย่อ และเรื่องเต็ม  แบบนำเสนอประวัติผลงานวิจัยได้ที่  http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th และ http://www.icteched.fte.kmutnb.ac.th