เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. การส่งผลงานวิจัย
  ผู้เสนอผลงานส่งผลงานวิจัยได้ ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ทาง website
  http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th และ http://www.icteched.fte.kmutnb.ac.th โดยมีกำหนดการดังนี้
  1.1) วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full paper) 26 พฤศจิกายน 2561
  1.2) แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัยฉบับเต็ม (NotificationdofdAcceptance) 7 มกราคม 2562
  1.3) ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Submission of Final Manuscript) 4 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน
  บทความฉบับสมบูรณ์ (Final Manuscript) จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11 และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 เฉพาะผู้ที่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว
 2. เงื่อนไขการส่งผลงานวิจัย
  2.1) งานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมต้องไม่เคยนำเสนอในที่ประชุมใดมาก่อน
  2.2) เนื้อหาทั้งหมด (Manuscript) มีความยาวไม่เกิน 4-6 หน้ากระดาษ A4 รวมบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์ลงในกระดาษ A4 และให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด (หากไม่ได้ดำเนินการตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา)
  2.3) ประวัติผู้นำเสนอผลงานวิจัยตามรูปแบบที่กำหนด
  ผู้นำเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียด ข้อ 2) และ 3) ได้แก่ ตัวอย่างการส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม
  แบบนำเสนอประวัติผลงานวิจัยได้ที่ http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th และ http://www.icteched.fte.kmutnb.ac.th