สถานะผลงานปีนี้

ลำดับ
เรื่อง
ผู้ส่ง
สถานะผลงาน
NC54
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดทดลองภาคปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สำหรับผู้เรียนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้งาน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
นรงฤทธิ์ เสนาจิตร
รอผลพิจารณา
NC55
การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่องระบบส่งกำลังแปรผันต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเครื่องกล
วรพล ยิ้มวิลัย

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC57
การสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรด้วยแบบจำลองอาคิเมท
ภควรรธ ปราบทอง
แก้ไขพิจารณาอีกครั้ง
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC58
การพัฒนาระบบข้อมูลการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ปณิตา จูเจริญ

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC59
การเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตามแนวทางการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ กรณีศึกษา งานจ้างพัฒนาระบบจัดการงานและการขายของบริษัท Distar Fresh Farm
ณิภาพร สิวิลาด
แก้ไขพิจารณาอีกครั้ง
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC60
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านปฏิบัติการสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
นรินทร์ สีระนาม
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67
NC61
การพัฒนาทักษะปฏิบัติการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสตาร์-เดลต้า ในรายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
นรินทร์ สีระนาม
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67
NC62
กล่องรับพัสดุควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน แบบ VIDEO STREAMING และแจ้งเตือนผ่าน APPLICATION LINE
จิระพจน์ ประพิน

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC63
ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจหลักการสำหรับรายวิชาหลักการระบบสื่อสาร
นิรุตม์ กุลสุวรรณ์
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 17 พ.ค. 67
NC64
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้ชุดฝึกลอจิกเกต (Logic Gate) วิชาดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ สำหรับผู้เรียนปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สืบสาย สุขสง
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 17 พ.ค. 67

NC65
การจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะด้านปฎิบัติการผูกลูกถ้วยแรงต่ำและแรงสูง ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
สิริพงษ์ รอดลอย
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67
NC66
จากยานยนต์สันดาปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในประเทศไทยได้จริงหรือ โดยการวิเคราะห์ผ่านตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ชณาภัทร์ สว่างศรี

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC68
การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลกองทุนการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
กิตติศักดิ์ เสนานาม

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC70
ผลกระทบของทักษะวิชาชีพนักบัญชียุคดิจิทัลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของนักบัญชี ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรณีศึกษา สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ
ธราวรินทร์ เทือกประเสริฐ
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 17 พ.ค. 67

NC71
การออกแบบตู้ลดความชื้นน้ำผึ้งชันโรงด้วยวิธีการให้ความร้อนร่วมกับการทำสุญญากาศ
นพนันท์ รัตนะ

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC72
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านอาหารแลโขง
ยุภาพร จันทศิริ
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 15 พ.ค. 67

NC73
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านกาแฟเพลินอารมณ์
ยุภาพร จันทศิริ

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC74
เครื่องเฝ้าระวังแจ้งเตือนการล้มในผู้สูงอายุ V.2
ราชวัลลภ ลำพูน

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC75
สื่อการเรียนการสอนรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์จําลองสถานการณ์เสมือนจริง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ กรณีศึกษา : นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
นุชจิเรศ แก้วสกุล

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67