สถานะผลงานปีนี้

ลำดับ
ชื่อผลงาน
ผู้ส่ง
สถานะผลงาน
NC26
ชุดพัฒนาการควบคุม PLC ด้วยระบบ IoT บนชุดทดลองการป้อนและตรวจสอบชิ้นงาน
พรรณกร อยู่ดี

ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67


NC27
ชุดพัฒนาการควบคุม PLC ด้วยระบบ IoT บนชุดทดลองการควบคุมโรตารี่แอคซูเอเตอร์และชุดจับชิ้นงานแบบกริปเปอร์
วรปรัชญ์  จามรเนียม

ตอบรับชำระเงิน/แก้ไข
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC28
ชุดพัฒนาการควบคุม PLC ด้วยระบบ IoT บนชุดทดลองการควบคุมแอคชูเอเตอร์ชนิดเชิงเส้นและโรตารี
พลวัฒน์  ศรีรอด

ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC29
การออกแบบและสร้างรถสามล้อไฟฟ้า
อนุสรณ์  ตวงกระสินธุ์

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC30
การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์เรื่องการสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
นศพร ธรรมโชติ

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC32
การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ระบบควบคุมนิวเมติกส์ไฟฟ้าโดยใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ร่วมกัน
ณัฐพงษ์ ดำคงเพชร

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC33
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการเรียนรู้การควบคม PLC ผ่านระบบ IoT บนชุดทดลองการเจาะและเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วยมือจับสุญญากาศโดยบูรณาการกระบวนการเรียนรู้กับสะเต็มศึกษา
หฤษฏ์ หาญไชย

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC34
เครื่องวัดระยะทางการปักเสาไฟฟ้าด้วยเลเซอร์
กฤตเมธ สายสิญจน์
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 15 พ.ค. 67

NC35
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
จุฬา ดอกคำ

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC36
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเชิงกิจกรรมเป็นฐานแบบ EKADA model สำหรับโรงเรือนเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ลัญฉกร นิลทรัตน์

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC40
การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคารโดยใช้รูปแบบการสอน TPACK เป็นฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
สุภาวดี ศิริไทย

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC41
ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ราชฤทธิ์ เพ็งเพ่งพิศ
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67
NC43
การพัฒนาชุดทดลองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ฐิติรดา มาประเสริฐ
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67
NC44
การพัฒนาประสิทธิภาพของกังหันหมุนตีน้ำ ด้วยการติดตามดวงอาทิตย์ และระบบควบคุมไร้สาย เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
ฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ
รอผลพิจารณา
NC45
ระบบควบคุมความเร็วรอบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นแยก
ฐิติ คำปัน
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67
NC46
การเรียนรู้วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กรณีศึกษา การพัฒนาเว็บไซต์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท สโนว์มิลค์ เจลาโต
ธณิตา จันทรมงคลชัย

แก้ไข
ภายในวันที่ 7 พ.ค. 67

NC47
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เรื่องระบบเซนเซอร์ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์
วิรุฬห์ จันทร์จินดา

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC48
การพัฒนาชุดฝึกทักษะเสริมหลักสูตรการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สำหรั[นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์
ศรายุทธ ทบเนตร

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC49
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการถ่วงล้อรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์
วาทิน ถวนนอก

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC50
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
สุภารัตน์ บุตรไชย

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67