สถานะผลงานปีนี้

ลำดับ
ชื่อผลงาน
ผู้ส่ง
สถานะผลงาน
NC76
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพทาย เพียรทอง
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 17 พ.ค. 67

NC79
แบบจำลองแขนกลอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษา โดยใช้แพลตฟอร์ม CiRA CORE
ณัฐพล เฟื่องฟุ้ง

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC82
การสร้างและการออกแบบสื่อชมสวนไม้สวย สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง
แสงอรุณ สิงห์มหาไชย
แก้ไข
ภายในวันที่ 7 พ.ค. 67
NC84
เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์
จิระพจน์ ประพิน

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC85
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการฝึกงาน
จินตหลา ลาสอาด

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC86
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC ร่วมกับการสอนโดยใช้เกม
ณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC88
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ผสานกับเทคโนโลยีเมตะเวิร์ส เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้ของผู้เรียนในเนื้อหาเรื่อง เซ็นเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
สัมฤทธิ์ ทิมา

ชำระเงิน
ภายในวันที่ 20 พ.ค. 67

NC89
การพัฒนาระบบการยืนยันเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติด้วยการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์
วันเพ็ญ ถายะเดช

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC90
การสร้างและทดสอบสมรรถนะของจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่
นฤวัฒน์ บัญสว่าง

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC91
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์สภาพปัญหาเครื่องยนต์ Honda รุ่น L15A
ยงยุทธ คำเหลือง

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC92
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ธีระยุทธ มอญขาม
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 17 พ.ค. 67

NC94
การออกแบบและสร้างชุดทดลอง RLC อนุกรมในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับนักเรียนสายอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
นำโชค วัฒนานัย

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC95
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาร่วมสถานประกอบการ กรณีศึกษากลุ่มสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย
พินิจ เนื่องภิรมย์

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC96
กรณีศึกษาระบบสถาปัตยกรรมองค์กร : การเรียนรู้วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้วยแพลตฟอร์มโลโค้ด
บุรฉัตร ขำทิพย์

ชำระเงิน
ภายในวันที่ 17 พ.ค. 67

NC97
การพัฒนาบ้านจิ้งหรีดอัจฉริยะโดยใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ
จักรกฤษณ์ เบญจมาหา
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67
NC98
การพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้ความรู้และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย App Sheet
ตรีเทพ โควินทวงศ์
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 17 พ.ค. 67
NC99
การพัฒนาชุดทดลองเครื่องสูบน้ำแบบผสมอนุกรมและขนาน
พิเชษฐ์ จันพลา

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC100
การทดสอบและประเมินคุณสมบัติทางกลของยางรถยนต์
ธีรภาพ อมรสวัสดิรักษ์

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67

NC101
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยแพลตฟอร์ม Low-Code
อนันต์ เจริญทรัพย์
แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 17 พ.ค. 67
NC102
การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความเย็นของระบบอัดไอเมื่อติดตั้งอีเจ็คเตอร์แบบของไหลสองสถานะเพื่อลดการสูญเสียความเย็นจากการขยายตัวลดความดัน
ศุภารัตน์ แจ่มสว่าง

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67