สถานะผลงานปีนี้

ลำดับ
ชื่อผลงาน
ผู้ส่ง
สถานะผลงาน
NC103
การศึกษาผลกระทบการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของบุคลากรทางด้านการเงินและบัญชี
วรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC104
การศึกษาเวลาแฝงที่ต่างกันระหว่างการส่งภาพและเสียงในระบบเฝ้าสังเกตระยะไกลสำหรับตรวจจับเสียงย่านอินฟราซาวด์และภาพของช้างไทย
วรัญญู นนทบุตร

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC105
เปรียบเทียบพฤติกรรมของผงอลูมินาที่มีผลต่อค่าความหยาบผิวโดยใช้เทคนิคการปรับผิวละเอียดสำหรับวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม JIS 420 และ JIS 440
สมเกียรติ เติมสุข

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC106
การสร้างและหาคุณภาพใบประลอง วิชาดิจิทัลเบื้องต้น เรื่องพื้นฐานลอจิกเกต
นรวิชญ์ หนูรัก

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC107
การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการในงานวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศิริพร ยางสวย

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC108
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 5Es รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ตามฐานสมรรถนะ
พิสิทธิ์ หนีกระโทก

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC109
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมสื่อสาธิตตามสมรรถนะ รายวิชาโปรแกรมฐานข้อมูล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
มลฤดี พึ่งผล

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC110
การพัฒนาระบบสนับสนุนงานสวัสดิการด้วยสื่อสังคมออนไลน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
ชญานิศ วงศ์ทิมารัตน์

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC111
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนในรูแบบ MIAP ร่วมกับการใช้โปรแกรมจำลองในวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าหัวข้อการคำนวณเมทริกซ์
ธนภณ จิตต์รัว

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC112
การพัฒนาชุดประลองเรื่องการขยายย่านวัดเครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้าและเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วิศุทธิ์ เวชมะโน

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC113
ระบบสนับสนุนการติดตามข้อมูลและการรายงานผลการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาผ่าน LINE Official Accont และการรายงานข้อมูลผ่าน Data Visualization
นฤมล ผลจันทร์

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC114
การสร้างและทดสอบสมรรถนะยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถบรรทุกเอนกประสงค์ขนาดเล็ก
ปิยะนันท์ รักการ

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC115
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในระบบส่งกำลังแบบแปรผันต่อเนื่องของรถจักรยานยนต์
ปรีดา เสมา

ตอบรับแก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 13 พ.ค. 67

NC116
การพัฒนาชุดประลองการใช้งานแอคทีฟฟิลเตอร์เพื่อแก้ปัญหาฮาร์มอนิกส์ในระบบไฟฟ้ากำลัง
พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์

รอผลพิจารณา

NC117
การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการแก้ปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์

รอผลพิจารณา

NC118
การพัฒนาชุดการสอนแบบบทเรียน E-Learning การทดสอบวัสดุส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐานในงานก่อสร้าง
สยาม แกมขุนทด

แก้ไข/ชำระเงิน
ภายในวันที่ 20 พ.ค. 67