ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และอาคารคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริหารอาชีวศึกษาและวิจัยพัฒนาหลักสูตร

NCTechEd10TEM01

รูปแบบการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

 

เจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง

NCTechEd10TEM02

การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

 

คมกฤช ขำยัง

NCTechEd10TEM03

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันและไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

 

วิไลพันธ์ บุญมาก

NCTechEd10TEM04

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เรื่องพีแอลซีในงานควบคุมทางอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

 

กฤษดา ศรีจันทร์พิยม, สายัณห์ ฉายวาส

NCTechEd10TEM05

การจัดการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์ของครูช่างไฟฟ้า

 

นุชนาฏ ชุ่มชื่น, นิพนธ์ ทางทอง, สมศักดิ์ อรรคทิมากูล, มงคล หวังสถิตย์วงษ์

NCTechEd10TEM06

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือของนักศึกษา ยุค Gen. Z

 

สมภพ ทองปลิว, อรวรรณ หงษ์ทอง, อิทธิดล สงฆรักษ์, ยุวดี จะแจ้ง

NCTechEd10TEM07

ปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างงานของสถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยุค 4.0

 

สมภพ ทองปลิว, อรวรรณ หงษ์ทอง, อิทธิดล สงฆรักษ์, ยุวดี จะแจ้ง

NCTechEd10TEM08

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในวิชา การพัฒนาหลักสูตร และบุคลากรทางอาชีวศึกษา ของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ชัยณรงค์ เย็นศิริ, กฤษดา ศรีจันทร์พิยม

NCTechEd10TEM09

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูรุ่นใหม่ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

กิตติ เสือแพร

NCTechEd10TEM10

การศึกษาคุณลักษณะความเป็นกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

 

จิระพัชร์ คูเลิศตระกูล

วิศวกรรมเครื่องกลและการศึกษา

NCTechEd10MEE06

ชุดการสอนการหาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ

 

กมลวรรณ แสงเพ็ชร

NCTechEd10MEE07

ชุดการสอน CAI เรื่องเวอร์เนียร์คาลิเปอร์

 

ปิติพร บุญทัน, นพรัตน์ ทับทัน, บรรจบ อรชร

NCTechEd10MEE08

รถเข็นเด็กไฟฟ้าแบบพับได้

 

กระวี อนนตรี, กรภัทร เฉลิมวงศ์, สมพงษ์ แก้วหวัง

NCTechEd10MEE09

การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

ประชิต พรหมสุวรรณ, ธนะวิทย์ ทองวิเชียร, ภาวนา พรหมสาลี

NCTechEd10MEE10

เครื่องผ่าซีกไม้ไผ่สำหรับไว้ค้ำกล้าไม้

 

ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, นิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร, กฤษฎากร บุดดาจันทร์, ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์

NCTechEd10MEE11

การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ไฮดรอลิกส์แบบขนาน

 

ปจิภรณ์ บุตรแสนลี, ฉัตรมงคล สมรอด, ชัยศิริ ฤทธิเดชา, อนันต์ สืบสำราญ , วัชรินทร์ โพธิ์เงิน

NCTechEd10MEE12

การออกแบบหุ่นยนต์เดลต้าสำหรับไฮดรอลิกส์แฮปติก

 

บริหาร ฤทธิศักดิ์, วัชรินทร์ โพธิ์เงิน , จิรโรจน์ สามารถโชติพันธุ์, อนันต์ สืบสำราญ

NCTechEd10MEE13

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอัดเฟล็กซ์เสื้อผ้ากีฬา สำหรับการผลิตกลุ่มธุรกิจเสื้อผ้ากีฬา ประเภทอัดโพลีเฟล็กซ์

 

เฉลิมพล บุญทศ, วัชรินทร์ โพธิ์เงิน, ราชัญ อุดมคำ, สุทธิพงษ์ ฟุ้งเดช

NCTechEd10MEE14

การศึกษากระบวนการผลิต Yoke Spline ด้วยกรรมวิธีทุบขึ้นรูปร้อนโดยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

 

สุรวุฒิ ยะนิล

NCTechEd10MEE15

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ เรื่องคาน โดยเปรียบเทียบทฤษฎีกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

 

ฒนิจ ด้วงอ่ำ, สุรวุฒิ ยะนิล

เทคโนโลยีทางการศึกษา/วิศวกรรมโยธา

NCTechEd10TIE01

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : การวิจัยทางการศึกษา

 

มลิวัลย์ ผิวคราม

NCTechEd10TIE02

การศึกษาการยอมรับการใช้สิ่งพิมพ์เชิงโต้ตอบ: กรณีศึกษาการนําสิ่งพิมพ์เชิงโต้ตอบมาใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ในกลุ่มเด็กเรียนรู้ช้า

 

พาสนา เอกอุดมพงษ์,สิริรักษ์ ขันฒานุรักษ์

NCTechEd10TIE03

การผลิตสื่อผสมระหว่างสื่ออินโฟกราฟิกและแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อนําเสนอเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องพระราชดําริของรัชกาลที่ 9 ให้แก่ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 

วรัญญา เดชพงษ์

NCTechEd10TIE04

การพัฒนาส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์รูปแบบบทเรียนบนคลาวด์เทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีแห่งการประมวลผล

 

ณัฐพล ธนเชวงสกุล

NCTechEd10TIE05

การพัฒนาชุดสื่อประสมแบบปรับเหมาะเนื้อหาสำหรับการเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

 

กิตติ เสือแพร

NCTechEd10TIE06

การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการเดินทางทางน้ำโดยใช้เทคนิค 3D แอนิเมชัน ให้แก่ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

 

วรัญญา เดชพงษ์

NCTechEd10TIE07

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานโดยใช้แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอจายล์เพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม

 

พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล

NCTechEd10TIE08

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ศศิธร บุญล้น

NCTechEd10TIE09

การผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยเทคนิค 3D Camera mapping เพื่อส่งเสริมความเข้าใจลักษณะของช้างเผือกไทย

 

วรัญญา เดชพงษ์

NCTechEd10TIE10

การสร้างแบบฝึกโครงสร้างประโยคสำหรับนักศึกษาที่ใช้โปรแกรมแปลภาษาบนเว็บไซต์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

พชรวลี กนิษฐเสน

NCTechEd10TIE11

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 

ปนัดดา รุ้งแก้ว

NCTechEd10CEE01

การเพิ่มประสิทธิภาพการขุดถ่านหินเหมืองแม่เมาะด้วยระบบนำทางด้วยดาวเทียม

 

อัครวินท์ โหรา

NCTechEd10CEE02

การประเมินประสิทธิภาพด้านวิศวกรรมจราจรของโครงข่ายถนนส่วนต่อขยายเชื่อมสะพานมหาเจษฏาบดินทรานุสรณ์ ช่วงถนนกาญจนาภิเษกถึงอำเภอพุทธมณฑล

 

นพพล โพธิ์ขี

วิศวกรรมเครื่องกลและการศึกษา

NCTechEd10MEE01

การจัดการเรียนการสอน รายวิชางานระบบเครื่องยนต์เเก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้โครงงานเป็นฐาน

 

มารวย อินทร์แป้นพะเนาว์

NCTechEd10MEE02

การประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์พ่นสี

 

โกวิทย์ กัลยาทอง

NCTechEd10MEE03

การศึกษาการออกแบบอุปกรณ์เสริมแรงช่วยการเดิน

 

ไท นวลนิรันดร์

NCTechEd10MEE04

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเรื่องเกียร์อัตโนมัติแบบ Simpson Drive

 

ชัยยศ ดำรงกิจโกศล

NCTechEd10MEE05

การเปรียบเทียบแบบจำลองเชิงตัวเลขกับอากาศพลศาสตร์ของอาเหม็ดบอดี้ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุ่มและแลตทิซ-โบลต์ซมันน์

 

ชาติชาย ชุมจันทร์

NCTechEd10EEN14

ชุดสาธิตการลดทอนสวิตชิ่งฟังก์ชันด้วยแผนผังคาร์โนห์

 

จิรโรจน์ สามารถโชติพันธุ์

NCTechEd10EEN15

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบเวกเตอร์ 3 มิติ

 

สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์

NCTechEd10EEN16

เครื่องฟักไข่ไก่อัตโนมัติ

 

สมใจ อารยวัฒน์

NCTechEd10EEN17

การควบคุมอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส 5 ระดับ

 

พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร

NCTechEd10EEN18

โปรแกรมจำลองวงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อนำคลื่นสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรม

 

ศรัณย์ ณรงค์กูล

NCTechEd10EEN19

การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

 

สุปัญญา สิงห์กรณ์

NCTechEd10EEN20

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง วงจรไฟฟ้าตู้เย็นแบบโนฟรอส

 

วันชัย กอบกิจ

NCTechEd10EEN21

การพัฒนาโปรแกรมจำลองสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องระบบควบคุมแบบModel-based Position Control โดยใช้โปรแกรม LabVIEW ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์NI-myRIO

 

นันทวุฒิ โพธิวัฒตะ

วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา

NCTechEd10EEN01

ขดลวดโรกอฟสกี้สำหรับวัดไฟฟ้ากระแสสลับ

 

ยงยศ ผดุงพงศ์วัฒนา

NCTechEd10EEN02

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบ SIADA modelสำหรับการเรียนการสอนเรื่องอนุกรมฟูเรียร์

 

วิทฤทธิ์ โคตรมณี

NCTechEd10EEN03

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตเครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติบนสายพานลำเลียงควบคุมด้วย PLC กรณีศึกษาวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า

 

ธราธิป ภู่ระหงษ์

NCTechEd10EEN04

การควบคุมตำแหน่งหยดสารแม่เหล็กเหลวด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการส่งยา โดยใช้เนื้อสุกรเป็นตัวอย่างทดสอบ

 

มีชัย โลหะการ

NCTechEd10EEN05

การสร้างชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษารูปภาพสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติพื้นฐาน

 

ยุราพร ผดุงกรรณ์

NCTechEd10EEN06

การจำลองวิธีลดสัญญาณรบกวนที่ส่งผ่านช่องสัญญาณสื่อสารโดยการเข้ารหัสบาร์เคอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

 

นิรันดร์ ชุมสาย ณ อยุธยา

NCTechEd10EEN07

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องการออกแบบวงจรดิจิทัล

 

ธนัญชัย ศรีรุจี

NCTechEd10EEN08

การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์อุปกรณ์กรองฮาร์มอนิกแบบพาสซีฟฟิลเตอร์ชนิดดีจูน

 

ณัฐพล ปันมาละ

NCTechEd10EEN09

การพัฒนาชุดการสอนเรื่องการออกแบบวงจรกรองความถี่

 

ดิเรก มณีวรรณ

NCTechEd10EEN10

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานภายใต้ศูนย์การเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม ภาษา C++

 

วิภาดา วงศ์สุริยา

NCTechEd10EEN11

วงจรจำลองค่าตัวอุปกรณ์แบบลอยที่ไม่ไวต่ออุณหภูมิโดยใช้หลักการวงจรแปลงผันแรงดันเป็นกระแส

 

ธนภัทร มาลีลัย

NCTechEd10EEN12

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานแบบ SPIADE สำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม

 

ขอบคุณ ไชยวงศ์

NCTechEd10EEN13

การพัฒนาป้ายประชาสัมพันธ์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย

 

ดลการีม หมะยิ

 

 

 

www.ncteched.fte.kmutnb.ac.th

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ